Αιμοπτήσεις 3

Η ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Μολονότι η ζώσα ανθρωπότης απαρτίζεται αποκλειστικώς εξ αρρένων και θηλέων, άπαντες οι νεκροί τυγχάνουν ουδετέρου γένους. Εφ’ ω, προς αποτροπήν της βδελυράς επιμιξίας, αλλά και προς κατοχύρωσιν της διαιωνίσεως του είδους, άπασαι αι κυβερνήσεις των εθνών, συνεπικουρούντων και των θρησκευτικών δογμάτων, επιβάλλουν βαρείας κυρώσεις εις τους συμβιούντες μετά τινος νεκρού υπηκόου των. Φυλετική διάκρισις βεβαίως, ήτις επιβάλλεται όπως απορριφθή εν ευθέτω χρόνω.

~