Αιμοπτήσεις 1

ΤΖΟΚΟΝΤΑ

Προς κολύμβησιν γυμνός ο ανήρ εβάδιζεν επί της άμμου. Εμειδία υπερηφάνως, σκεπτόμενος ότι εν αντιθέσει προς αυτήν, όπου επεθύμει, ταχέως ηδύνατο να μεταβή. Μετ’ ολίγον οι ελάχιστοι λουόμενοι εξεπλάγησαν, ειδόντες την άμμον επί του γυμνού ανδρός βηματίζουσα σημειωτόν. Ο ανήρ ελέγετο Ευστάθιος, ίσως Αντώνιος, σχεδόν Μαγδαληνή. Και η άμμος επίσης. Απλή συνωνυμία βεβαίως. Εν τούτοις η Τζοκόντα απώλεσε το αιώνιον μειδίαμά της!

Αναμείνατε οργίλους τας συσπάσεις του στόματός της!

~