ΤΖΟΚΟΝΤΑ
~
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΥΝΟΥΧΩΝ
Η ΕΣΧΑΤΗ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
~
Η ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΥΝΟΥΧΩΝ

Διμοιρία καταδρομέων, ενεδυθείσα το τρίχωμα Ελληνίδος άρκτου,
σταύλου επέδραμε. Καίτοι ομονοούντες οι βόες και τάχιστα
συσπειρωθέντες, σφοδρά εταράχθησαν, λαβόντες βαθείαν του
κιτρίνου απόχρωσιν. Άνευ αντιστάσεως συνέλεξαν οι βάρβαροι
επιδρομείς σπέρματα του ιπποτικού πυρετού, όστις εμάστιζεν άπαντα
τα θηλαστικά εις τας ερωτικάς των περιπτύξεις. Εις τους μη επαΐοντες
της πολεμικής και αστρολογικής επιστήμης, ανεξήγητος και σήμερον
είναι η διανομή των ολεθρίων λαφύρων εις τους επί της γης
αναξιοπαθούντες και αδαείς περί του πράγματος δαιμόνους και
βρυκόλακες, οίτινες έκτοτε απεδεκατίσθησαν.

Ορμούμενοι εκ τούτου, οι Υψηλοί Γαλλικοί Οίκοι Ραπτικής YVES
SAINT LAWRENT και PIERRE GARDIN συνιστούν δια το προσεχές
απωλεσθέν έαρ κυανολεύκους τηβέννους μετά κερατοειδών αποφύσεων.